องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 1 พ.ย. 2565 ]10
2 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [ 1 พ.ย. 2565 ]8
3 ประชาสัมพันธ์(ร่าง) แนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) [ 18 ก.ค. 2565 ]55
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 24 มิ.ย. 2565 ]60
5 แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก [ 22 มิ.ย. 2565 ]63
6 การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]69
7 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]58
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 3 ก.พ. 2565 ]58
9 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียมและนายกองการบริหารส่วนตำบลพังเทียม [ 7 ต.ค. 2564 ]54
10 แผ่นพับประชาสัมพันธ์รวมใจลดโลกร้อน [ 20 มี.ค. 2564 ]193
11 เนื่องจากมีหลายท่านสอบถามเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตการเกษตรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563 /64 นครราชสีมารอบแรก โอนแล้ว เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 และจะมีการโอนเงินรอบที่ 2 เข้าบัญชีในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 หากท่านใดที่ยังไม [ 25 ก.พ. 2564 ]184
12 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]198
13 ประกาศใช้ข้อบัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 20 ก.ย. 2563 ]182
14 ประชาสัมพันธ์ ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 3 ก.ย. 2563 ]191
15 ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม [ 15 มิ.ย. 2563 ]176
16 ประกาศ อบต.พังเทียม เรื่อง การประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 2 มิ.ย. 2563 ]202
17 องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ขอประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ของกรมธนารักษ์ ให้กับประชาชนทราบ ประกอบด้วย ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน อัตราภาษี บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเทศบาลตำบลโนนสูงนำมาใช้เป็นราคาประเมินของที่ดิน สิ่งปลูกสร [ 29 พ.ค. 2563 ]156
18 แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบคลองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย [ 17 ธ.ค. 2562 ]155
19 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 15 พ.ย. 2562 ]164
20 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 [ 10 เม.ย. 2562 ]176