องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th
 
 
กฎกระทรวง/ประกาศ
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กฎกระทรวงกำหดนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขคำรวณมูลค่าที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ.2562 [ 1 ก.พ. 2566 ]0
2 กฎกระทรวงการผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 1 ก.พ. 2566 ]0
3 กฎกระทรวงการงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ.2562 [ 1 ก.พ. 2566 ]0
4 กฎกระทรวงกำหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ พ.ศ.2562 [ 1 ก.พ. 2566 ]0
5 กฎกระทรวงการจดทะเบียนประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 [ 1 ก.พ. 2566 ]0
6 กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560 [ 1 ก.พ. 2566 ]0
7 กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 [ 1 ก.พ. 2566 ]0
8 ประกาศกระทรวงการคลัง รื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเจ้าของเป็นบุคคธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรf [ 1 ก.พ. 2566 ]0
9 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 [ 1 ก.พ. 2566 ]0
10 ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเจ้าของเป้นบุคคธรรมดาใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม พ.ศ.2560 [ 1 ก.พ. 2566 ]0
11 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 [ 1 ก.พ. 2566 ]0
12 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 [ 1 ก.พ. 2566 ]0
13 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 พ.ศ.2562 [ 1 ก.พ. 2566 ]0
14 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558 [ 1 ก.พ. 2566 ]0
15 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เห็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 [ 1 ก.พ. 2566 ]0
16 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเปรียบเทียบของคณะกรรมการเปรียบเทียบและเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย พ.ศ.2561 [ 1 ก.พ. 2566 ]0
17 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.2561 [ 1 ก.พ. 2566 ]0
18 ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงหนี้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ [ 1 ก.พ. 2566 ]0
19 ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย [ 1 ก.พ. 2566 ]0
20 ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม [ 1 ก.พ. 2566 ]0
 
หน้า 1|2