องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม [ 23 ม.ค. 2566 ]30
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy) องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียมpdf [ 13 ม.ค. 2566 ]39
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 13 ม.ค. 2566 ]29
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 13 ม.ค. 2566 ]26
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 13 ม.ค. 2566 ]28
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 13 ม.ค. 2566 ]25
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 13 ม.ค. 2566 ]30
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 13 ม.ค. 2566 ]26
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม [ 28 ต.ค. 2565 ]24
10 ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 2 ก.พ. 2565 ]24
11 ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 2 ก.พ. 2565 ]25
12 ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส ปราศจากการทุจริต [ 2 ก.พ. 2565 ]24
13 ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 2 ก.พ. 2565 ]24
14 ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต [ 2 ก.พ. 2565 ]30
15 ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 2 ก.พ. 2565 ]26
16 ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 2 ก.พ. 2565 ]23
17 ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 2 ก.พ. 2565 ]25
18 ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 2 ก.พ. 2565 ]27
19 ประกาศผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 26 ต.ค. 2564 ]88
20 ประกาศ อบต.พังเทียม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 6 ม.ค. 2564 ]104
 
หน้า 1|2