องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 26 ต.ค. 2564 ]53
2 ประกาศ อบต.พังเทียม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 6 ม.ค. 2564 ]63
3 ประกาศ อบต.พังเทียม เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 6 ม.ค. 2564 ]57
4 ประกาศ อบต.พังเทียม เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 6 ม.ค. 2564 ]56
5 ประกาศ อบต.พังเทียม เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 6 ม.ค. 2564 ]58
6 ประกาศ อบต.พังเทียม เรื่อง มาตรการเผบแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 6 ม.ค. 2564 ]52
7 ประกาศ อบต.พังเทียม เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 6 ม.ค. 2564 ]56
8 ประกาศ อบต.พังเทียม เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกัลผลประโยชน์ส่วนรวม [ 6 ม.ค. 2564 ]52
9 ประกาศ อบต.พังเทียม เรื่อง เจนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 6 ม.ค. 2564 ]57