องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม [ 23 ม.ค. 2566 ]2
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy) องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียมpdf [ 13 ม.ค. 2566 ]3
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 13 ม.ค. 2566 ]1
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 13 ม.ค. 2566 ]1
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 13 ม.ค. 2566 ]2
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 13 ม.ค. 2566 ]2
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 13 ม.ค. 2566 ]2
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 13 ม.ค. 2566 ]1
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม [ 28 ต.ค. 2565 ]1
10 ประกาศผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 26 ต.ค. 2564 ]64
11 ประกาศ อบต.พังเทียม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 6 ม.ค. 2564 ]76
12 ประกาศ อบต.พังเทียม เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 6 ม.ค. 2564 ]67
13 ประกาศ อบต.พังเทียม เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 6 ม.ค. 2564 ]71
14 ประกาศ อบต.พังเทียม เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 6 ม.ค. 2564 ]72
15 ประกาศ อบต.พังเทียม เรื่อง มาตรการเผบแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 6 ม.ค. 2564 ]65
16 ประกาศ อบต.พังเทียม เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 6 ม.ค. 2564 ]67
17 ประกาศ อบต.พังเทียม เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกัลผลประโยชน์ส่วนรวม [ 6 ม.ค. 2564 ]61
18 ประกาศ อบต.พังเทียม เรื่อง เจนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 6 ม.ค. 2564 ]68