องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
พรบ./พรก.
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 [ 1 ก.พ. 2566 ]32
2 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่่วนจังหวัด พ.ศ.2540 [ 1 ก.พ. 2566 ]30
3 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 [ 1 ก.พ. 2566 ]21
4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 [ 1 ก.พ. 2566 ]26
5 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562 [ 1 ก.พ. 2566 ]27
6 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 [ 1 ก.พ. 2566 ]26
7 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2562 [ 1 ก.พ. 2566 ]22
8 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 1 ก.พ. 2566 ]27
9 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 [ 1 ก.พ. 2566 ]23
10 พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 [ 1 ก.พ. 2566 ]24
11 พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช 2474 [ 1 ก.พ. 2566 ]28
12 พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เสียง พ.ศ.2493 [ 1 ก.พ. 2566 ]23
13 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 [ 1 ก.พ. 2566 ]23
14 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 [ 1 ก.พ. 2566 ]24
15 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 [ 1 ก.พ. 2566 ]23
16 พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545 [ 1 ก.พ. 2566 ]22
17 พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 [ 1 ก.พ. 2566 ]23
18 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 [ 1 ก.พ. 2566 ]26
19 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 [ 1 ก.พ. 2566 ]23
20 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 [ 1 ก.พ. 2566 ]23
 
หน้า 1|2