องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม [ 28 ธ.ค. 2566 ]0
2 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม [ 28 ธ.ค. 2566 ]1
3 แนวปฏิบัติ Don & Don’ts เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม [ 28 ธ.ค. 2566 ]1
4 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 3 มี.ค. 2566 ]24
5 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 17 ต.ค. 2565 ]27
6 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 17 ต.ค. 2565 ]31
7 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม [ 12 ต.ค. 2565 ]27
8 แนวปฏิบัติ Don & Don’ts เพื่อเปํ็นแนวทางในการประพฤตนทางจริยธรรม [ 12 ต.ค. 2565 ]30
9 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม [ 5 ต.ค. 2565 ]41
10 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม [ 5 ต.ค. 2565 ]28
11 ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 5 ต.ค. 2565 ]23