องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
กองช่าง
 


 นายสยาม    บัวหอม  


ผู้อำนวยการกองช่าง
 นายทวีลาภ    ใจชอบงาม

นางสาวลูกปลา  เพ็ญศรี
นางสาวพรทิพย์  อริยเดช
วิศวกรโยธา นายช่างโยธา นายช่างโยธา
อบต.พังเทียม
นายมงคล     บัวหอม
นายพรประเสริฐ  ยาวะโนภาส  นายนพดล    นุขุนทด
เจ้าพนักงานธุรการ
คนงานทั่วไป
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า