องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th
 
 
กองคลัง
 


นางสาวชุติกาญจน์ จู๋หมื่นไวย
 


ผู้อำนวยการกองคลัง  

นางอัญชัน    มำขุนทด
นายยุทธนา    เชิดพุดซา นางชูลี่     สวัสดีพุทรา
นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
-ว่าง-นางอมรา  สุวรรณบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้