องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th
 
 
กองคลัง
 


นายกฤษดา  ปิ่นทอง
 


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการ
 


ผู้อำนวยการกองคลัง

นางอัญชัน    มำขุนทด
นายยุทธนา    เชิดพุดซา นางชูลี่     สวัสดีพุทรา
นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวสกุนา  จูงกลาง
นางอมรา  สุวรรณบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้