องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
กองคลัง
 


นางสาวชุติกาญจน์ จู๋หมื่นไวย
 


ผู้อำนวยการกองคลัง  -ว่าง-นายยุทธนา    เชิดพุดซา นางชูลี่     สวัสดีพุทรา
นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวศศิธร  คงสุข

นางอมรา  สุวรรณบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้