องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
สำนักปลัด อบต.

น.ส.พิณพิชญา บาทขุนทด
หัวหน้าสำนักปลัดนายวสันติ์ ใจรักษา
นางสุภาวดี  สาระอินทร์
นายวัชระ    ตีรชาติ
นางสิริกร    สุจริยา
นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชน
นายผจญ    ครูทำสวน น.ส.จิรนันท์  ไวยขุนทด นายวีรยุทธ งดสันเทียะ จ่าเอกประพจน์  แห่งกลาง
นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการเกษตร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าพนักงานธุรการนายอภินันท์  ปัจชัยสังข์ นางสาวปรัชญาพร  รุจาคม

นิติกร นักวิชาการสาธารณสุข-ว่าง--ว่าง-
 

นายสุมิตร์    อินทร์จำนงค์ นางสุทิน     พินิจ
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ คนงานทั่วไปนายสุพิศ    หัดสันเทียะ นายสุนันต์    เกตค้างพลู

คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป