องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th
 
 
สภาอบต.
 


นายสมมิตร  บัวหอม
 


ประธาน อบต.พังเทียม
 
นายสนั่น  ของดี


นายชัยพร  รักงาม
รองประธานสภา อบต.พังเทียม


เลขานุการสภา อบต.พังเทียมนายพรชัย  พรหมมาศ
นายสืบ  ภิรมจิตร
ว่าที่ร้อยตรีประสาธน์  พันธุ
สมาชิกสภา อบต.พังเทียม  ม.1
สมาชิกสภา อบต.พังเทียม  ม.3
สมาชิกสภา อบต.พังเทียม  ม.4นายศรีไพร  พาผล
นางพิศเพลิน  โปรดสันเทียะ
นายไพศาล  โกเมส
สมาชิกสภา อบต.พังเทียม  ม.5
สมาชิกสภา อบต.พังเทียม  ม.6
สมาชิกสภา อบต.พังเทียม  ม.7นายธนพล  แดงสันเทียะ
นายยงยุทธ  เป้าพงษ์
นายประสิทธิ์  ศรีกำปัง
สมาชิกสภา อบต.พังเทียม  ม.9
สมาชิกสภา อบต.พังเทียม  ม.10 สมาชิกสภา อบต.พังเทียม  ม.11นายบุญเชิด  ชินสันเทียะ
นางอุทัย  คำสันเทียะ
นายอนุรักษ์  สุจริยา
สมาชิกสภา อบต.พังเทียม  ม.12
สมาชิกสภา อบต.พังเทียม  ม.13
สมาชิกสภา อบต.พังเทียม  ม.14นายสุชีพ  สุขนอก
นายสมหมาย  ลางสันเทียะ
นายพัน  นิ่มบัวลา
สมาชิกสภา อบต.พังเทียม  ม.15 สมาชิกสภา อบต.พังเทียม  ม.16 สมาชิกสภา อบต.พังเทียม  ม.17

นายประสิทธิ์  พางาม
นายสุเชาว์  ขานนาม
สมาชิกสภา อบต.พังเทียม  ม.18
สมาชิกสภา อบต.พังเทียม  ม.19