องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร


นายอิทธิศักดิ์  อินทร์จำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร 081-9679293

นายสมส่วน  กอดสันเทียะ
นายสมิทธ์  ฤทธิสนธิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร 081-2643796
เบอร์โทร 080-7019300

นายสัญญา  หินโคกสูง   
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร 065-0962945 


นายกฤษดา    ปิ่นทอง   
 


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม
 


เบอร์โทร 081-8794443นางจิตนภา เลาหะนาคีวงศ์


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม


เบอร์โทร 081-8798586

น.ส.พิณพิชญา บาทขุนทด นายกฤษดา    ปิ่นทอง นายสยาม  บัวหอม นางสาวพรกมล  ทองขุนวงศ์
หน้าสำนักปลัด ปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผอ.กองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร 089-5799843 เบอร์โทร 081-8794443 เบอร์โทร 081-2658919 เบอร์โทร 093-3290749