องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th
 
 
 


พิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพตำบลพังเทียม ประจำปี 2566


วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอิทธิศักดิ์ อินทร์จำนงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพตำบลพังเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 6 จำนวน 56 คน มีนางสาวพิณพิชญา บาทขุนทด หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ เพื่อ ส่งเสริมการเรียนรู้ และให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้ผู้สูงอายุได้เห็นคุณค่า และความสำคัญของตนเอง สามารถนาความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ภายในงานมีการมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษา โดยมีนายอิทธิศักดิ์ อินทร์จำนงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรและกล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียน  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

2023-09-26
2023-09-11
2023-08-25
2023-08-16
2023-08-12
2023-08-11
2023-08-09
2023-08-09
2023-08-03
2023-07-26