องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565


วันที่ 26 กันยายน 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 

2023-03-24
2023-03-10
2023-03-10
2023-01-14
2022-11-10
2022-09-25
2022-09-22
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-10