องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th
 
 
 


โครงการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม จัดโครงการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แก่อาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน รวมทั้งสิ้นจำนวน 20 คน เพื่อให้อาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
2023-09-26
2023-09-11
2023-08-25
2023-08-16
2023-08-12
2023-08-11
2023-08-09
2023-08-09
2023-08-03
2023-07-26