องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th
 
 
 


โครงการชลประทานนครราชสีมา


ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองกก - อำเภอพระทองคำ ตำบลพังเทียม อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา" วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 นายกิติกุล เสภาศีราภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา พร้อมด้วยนายสุคนธ์ เต็มยศยิ่ง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายอธิวัฒน์ ธนวุฒิศิรวัชร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายณัฏฐพล เกี่ยวกิ่งแก้ว หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 นายสุปัญญา กาญจนธีรวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 และนายธีระชัย บุญยิ่ง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8 ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าของงานโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองกก - อำเภอพระทองคำ ตำบลพังเทียม อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ของอำเภอพระทองคำ โดยเป็นการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) - อ่างเก็บน้ำหนองกก - ระบบสูบน้ำ/ส่งน้ำโดยท่อ - อำเภอพระทองคำ ปัจจุบันดำเนินงานไปแล้ว 53% โดยมีนายณัฏฐพล เกี่ยวกิ่งแก้ว และนายสุปัญญา กาญจนธีรวัฒน์ เป็นผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างโดยใช้งบประมาณกรมชลประทาน
2023-09-26
2023-09-11
2023-08-25
2023-08-16
2023-08-12
2023-08-11
2023-08-09
2023-08-09
2023-08-03
2023-07-26