วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรังบ้านบึงน้อย หมู่ที่ ๑๐ (เสียบคลองจันราช) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 7 (เลียบคลองด้านตะวันออก) ตำบลพังเทียมอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองคลัง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการวางท่อ คสล.บ้านบึงน้อย หมู่ที่ 10 (นายนายยงยุทธ) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการวางท่อ คสล.บ้านบึงน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการวางท่อ คสล.บ้านป่าเพกาโนนพุดซา หมู่ที่ 20 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการวางท่อ คสล.บ้านยางสามต้น หมู่ที่ 18 (นานายพรชัย) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๕ แห่ง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๙ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนววน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง