วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านหนองแห้ว หมู่ 12 (สายประปา) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวถนน หมู่ที่ 5 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านพังเทียม หมู่ที่ 1 (บ้านนางอ่อง ใจงาม) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภท เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดเครื่องยนต์ 3.1 แรงม้า จำนน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด ประเภท เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานของหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผุู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
ซื้อัจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาลสามขวบในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 11 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง