วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท หมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
จ้างเหมายานพาหนะรถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง 2 ชั้น จำนวน 1 คัน ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานของพนักงาน พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
ซื้อกระเป๋าบรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมและศึ่กษาดูงานของพนักงาน พนักงานจ้าง คณะบริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านห้วยยางโนนมะค่า หมู่ที่ ๑๖ บ้านยางสามต้น หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ ๗ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมสร้างนนลาดยาง Cape Seal บ้านหนองกก หมู่ที่ 8 (หน้าโรงเรียนตลุกผักไร) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ผต ๙๓๗๑ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภท หินคลุก จำนวน 47 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังบ้านโพนไพล หมู่ที่ 2 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง