วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภท ปั๊มน้ำบาดาล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท เครื่องปั๊มน้ำสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน ๓๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อ จัดซื้อวัสดุสำหรับงานซ่อมระบบประปาของกิจการประปา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมูบ้าน บ้านพังเทียม หมู่ที่ ๑ และบ้านป่าเพกาโนนพุดซา หมู่ที่ ๒๐ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินบ้านตลุกผักไร หมู่ที่ 11 (บ้านนายสมาน) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านนายประจวบ) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง