วันที่
ชื่อเรื่อง
7  เม.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านนางสุรีย์) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรัง บ้านทองหลางพัฒนา หมู่ที่ 19 (สายไปบ้านหนองโสน) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านห้วยยางโนนมะค่า หมู่ที่ 16 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรัง บ้านโกรกช้างน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรัง บ้านทองหลาง หมู่ที่ 6 (เส้นฟาร์มเป็ด) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรัง บ้านโพนไพล หมู่ที่ 2 (ซอยนานายสมส่วน) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรัง บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 14 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านโนนทอง หมู่ที่ 13 (ซอยบ้านนายทองสุข) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านบึงน้อย หมู่ที่ 10 ถึง บ้านโนนไทรโยง หมู่ที่ 17 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง