วันที่
ชื่อเรื่อง
26  เม.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนกรวดทรายกรองระบบประปา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
จ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซ่ล่าเซล จำนวน 60 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรัง บ้านป่าเพกาโนนพุดซา หมู่ที่ 20 (คุ้มป่ารวก ถึง วัดกระโบน) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรัง บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 ถึง บ้านสระตาล หมู่ที่ 15 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านชายพะเนา หมู่ที่ 3 (สามแยกบ้านชายพะเนาสายไปหลังอำเภอ) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านหนองกก หมู่ที่ 8 (สายไปบ้านบุเขว้า) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านนางสุรีย์) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง