วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ๔๑๖-๕๔-๐๐๑๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองคลัง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอพิวเตอร์ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ๔๑๖-๕๔-๐๐๑๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๖๔๒๐ นครราชสีมา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง