วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 7 (บ้านนางสุรีย์) ตำบลพังเทียม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรัง บ้านชายพะเนา หมู่ที่ 3 (คุ้มบุกรวด) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อวัสุดคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรัง บ้านบึงน้อย หมู่ที่ 10 (ถนนเลียบคลองจันราช) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรังบ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 12 (ถนนเลียบคลอง) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาลสามขวบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง