วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัด จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำถังประปา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาทำกรอบรูปใส่แผนที่ดาวเทียม ของกองช่าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 7 (สายบ้านผู้ใหญ่ณรงค์ ปิ่นสันเทียะ) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการปรังปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านโกรกช้างน้อย หมู่ที่ 9 (สายบ้านช่างเชียร) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแคฟซิล บ้านป่าเพกาโนนพุดซา หมู่ที่ 20 (สายไปบ้านห้วยยางใต้) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ๔๑๖-๕๔-๐๐๑๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองคลัง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง