วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับเป็นอุปกรณ์การจัดตั้งสถานที่กักกัน (Local Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVIC-๑๙) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อเป็นวัสดุสำหรับจัดตั้งที่กักกัน (Local Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับเป็นอุปกรณ์การจัดตั้งสถานที่กักกัน (Local Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
จ้างโครงการวางท่อประปาบ้านตลุกผักไร หมู่ที่ 11 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านโนนทอง หมู่ที่ 13 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 14 ตำบลพังเทียม อำภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน (LSD) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน (LSD) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง