วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อวัสุดคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรัง บ้านบึงน้อย หมู่ที่ 10 (ถนนเลียบคลองจันราช) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรังบ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 12 (ถนนเลียบคลอง) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาลสามขวบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประเภท นม ยู เอช ที ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่นของกิจการประปา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง