วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกสายบ้านสระตาล หมู่ที่ 15 (สายไปป่าสัก) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกสายบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 (สายไปบ้านสระตาล) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบึงน้อย หมู่ที่ 10 (ซอยกลางบ้าน) ตำบลพังเทียม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกก หมู่ที่ 8 (สายรอบบ้าน) ตำบลพังเทียม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 7 (บ้านนางสุรีย์) ตำบลพังเทียม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรัง บ้านชายพะเนา หมู่ที่ 3 (คุ้มบุกรวด) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง