วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 7 (สายบ้านนางสุรีย์) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
28  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรัง บ้านพังเทียม หมู่ที่ 1 (สายเลียบคลองท่าวังวน) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่นของกิจการประปา จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุแบบพิมพ์ของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่นของกิจการประปา จำนวน จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่นของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างเหมาเดินสายไฟร้อยท่อพีวีซีพร้อมติดตั้งพัดลมโคจรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภท ยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด 20 กิโลกรัม จำนวน 800 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบจ่ายสารเคมีของประปาหมู่บ้านพังเทียม องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง