วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภท ตู้เย็นขนาด 7 คิว จำนวน 1 ตู้ ของแผนงานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภท ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ ของแผนงานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิตในการดำเนินโครงการรณค์การจัดการขยะตามหลัก 3Rs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิตในการดำเนินโครงการรณค์การจัดการขยะตามหลัก 3Rs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้าง BOX CULTVERT บ้านพังเทียม หมู่ที่ 1 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรรม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรรม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท หมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
จ้างเหมายานพาหนะรถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง 2 ชั้น จำนวน 1 คัน ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานของพนักงาน พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง