วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ย. 2564
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของกิจกการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม จำนวน 2 รายการ
1  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาลสามขวบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภท แบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 2 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
ซื้อแบบพิมพ์และคู่มือประจำหน่วยเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้งตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๒๓ หน่วย ในการเลือกตั้งตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประเภท นม ยู เอช ที ขนาด 200 ซีซี รสจืด ชนิดกล่อง ให้แก่โรงเรียนเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประเภท นม ยู เอช ที ขนาด 200 ซีซี รสจืด ชนิดกล่อง ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอนุบาลสามขวบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง