วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.พ. 2565
จ้างโครงการวางท่อ คสล.บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 14 (ถนนใต้อ่างเก็บน้ำ จุดที่ 1) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2565
จ้างโครงการวางท่อ คสล.บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 14 (ถนนใต้อ่างเก็บน้ำ จุดที่ 2) ตำบลพังเทีมยม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัด จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน ๔๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมปั๊มน้ำของระบบประปาหมู่บ้านพังเทียม หมู่ที่ 1 และบ้านห้วยยางโนนมะค่า หมู่ที่ 16 จำนวน 2 เครื่อง พร้อมตรวจเช็คซ่อมระบบตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง จำนวน ๒ รายการ
7  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.231-03 จากสายบ้านโพนไพล หมู่ที่ 2 ถึงสายบ้านโกรกช้างน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
1  ก.พ. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประจำเดือนมกราคม 2565 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง