วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มี.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape seal บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 (สายไปห้วยประคำ) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนดินลงลูกรังบ้านโกรกช้างน้อย หมู่ที่ 9 (สายไร่นางโอ๊บ) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านพังเทียม หมู่ที่ 1 (สายบ้านยายแต้ม) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 14 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรังบ้านบึงน้อย หมู่ที่ 10 (เส้นบ่อปลา) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านโพนไพล หมู่ที่ 2 (ทางเข้าโรงเรียน) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของกองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2565
จ้างโครงการวางท่อ คสล.บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 14 (ถนนใต้อ่างเก็บน้ำ จุดที่ 2) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง