วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพังเทียม หมู่ที่ 1 (ซอยบ้านนายเหลา) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ เชพโลเลต ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน กน 1103 นม จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านชายพะนา หมู่ที่ 3 (คุ้มบุกรวด) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่นสำหรับกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของกิจการประปาจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านทองหลาง หมู่ที่ 6 (อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ช่วงร้านขนมจีน) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านยางสามต้น หมู่ที่ 18 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง