วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ค. 2565
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ก.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่นสำหรับกิจการประปา ขององค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ของกองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน ๑๑๐๓ นม จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทองหลาง หมู่ที่ 6 (รอบสระหนองจิก) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรัง บ้านตลุกผักไร หมู่ที่ 11 (คุ้มหนองส้ม) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนไพล หมู่ที่ 2 (สายบ้านนายสมส่วน) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง