วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทองหลางพัฒนา หมู่ที่ ๑๙ (ซอยบ้านนายอุทัย จักรแก้ว) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ ๗ (สายบ้านนายฮวย) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนไทรโยง หมู่ที่ ๑๗ (สายบ้านนายเย็น) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนไทรโยง หมู่ที่ ๑๗ (เส้นรอบบ้าน) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape seal บ้านป่าเพกาโนนพุดซา หมู่ที่ 20 (เส้นหลังโรงเรียน) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์์หรืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง