วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาลสามขวบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภท ยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๑,๐๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมารถบัสโดยสารตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานของพนักงาน พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของกองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของกองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านโกรกช้างน้อย หมู่ที่ ๙ ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 14 (สายประปา) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์และของสมนาคุณ ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานของพนักงาน พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
31  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทองหลางพัฒนา หมู่ที่ ๑๙ (ซอยบ้านนางแสงดาว กอสันเทียะ) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง