วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านทองหลางพัฒนา หมู่ที่ 19 (เส้นรอบบ้าน) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านะังเทียม หมู่ที่ 1 (เส้นโรงขนมจีน) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถของทางราชการ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายบ้านโนนทอง หมู่ที่ 13 (สายไปโคก) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
ซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนที่ชำรุดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบรรจุน้ำยาดับเพลิง ชนิดเคมีแห้ง ขนาดถัง 15 ปอนด์ จำนวน 12 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายบ้านพังเทียม หมู่ที่ 1 (สายไปโรงปุ๋ย) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมวาล์วน้ำอัตโนมัติและเปลี่ยนวาล์วขนาด ๓ นิ้ว พร้อมเครื่ิองสูบน้ำ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง