วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 (สายไปบ้านสระตาล) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
จ้าง3. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านพังเทียม หมู่ที่ 1 (เส้นโรงขนมจีน) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 12 ? บ้านพังเทียม หมู่ที่ 1 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัด จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน ๕๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้างของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ผต ๙๓๗๑ นครราชสีมา รหัส ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๒ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านห้วยยางโนนมะค่า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาลสามขวบ งวดประจำเดือนมีนาคม 2567 ถึงเดือนพฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง