วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 14 บ้านโกรกช้างน้อย หมู่ที่ 9 (เส้นหลัก) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านทองหลาง หมู่ที่ 6 (เส้นฟาร์มเป็ด) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านชายพะเนา หมู่ที่ 3 (สายเลียบคลอง) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านบึงน้อย หมู่ที่ 10 - บ้านโนนไทรโยง หมู่ที่ 17 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด 20 กิโลกรัม จำนวน 830 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านหนองกก หมู่ที่ 8 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 12 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านทองหลางพัฒนา หมู่ที่ 19 (จากในหมู่บ้าน) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 14 (สายบ้านนายแจ้ง) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านโนนทอง หมู่ที่ 13 (สายมาบ้านโพนไพล) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง