วันที่
ชื่อเรื่อง
24  เม.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านชายพะเนา หมู่ที่ 3 (สายไปบ้านหนองแห้ว) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 14 (สายบ้านผู้ใหญ่) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านชายพะเนา หมู่ที่ 3 (คุ้มบุกรวด) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาล้มถังประปาและย้ายถังประปา บ้านโนนไทรโยง หมู่ที่ 17 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 (สายไปบ้านห้วยปะคำ) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านห้วยยางโนนมะค่า หมู่ที่ 16 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่นของกิจการประปา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง