วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่นของกิจการประปา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของสำนักปลัด แผนงานรักษาความมสงบภายใน จำนวน 1 รายกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานนของสำนักปลัด ประเภท เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๖๔๒๐ นครราชสีมา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านชายพะเนา หมู่ที่ 3 (คุ้มบุกรวด) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรังบ้านบึงน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านยางสามต้น หมู่ที่ 18 (สายเลียบคลอง) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง