วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านห้วยยางโนนมะ่ค่า หมู่ที่ 16 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านหนองกก หมู่ที่ 8 (เส้นหลัก) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรังบ้านโนนทอง หมู่ที่ 13 (สายในหมู่บ้าน) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรังบ้านโนนทอง หมู่ที่ 13 (สายไร่นายสมาน) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 11 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม จำนวน 3 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง