วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพังเทียม หมู่ที่ 1 (บ้านนางเฉลียว) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านโพนไพล หมู่ที่ 2 (โรงงานข้าวตัง) ตำบลพังเทียม อำเภอ พระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 14 (บ้านย่าแสว) ตำบลพังเทียม อำเภอ พระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของสำนักปลัด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2567
ซื้อน้ำยาดับเพลิงเคมีแห้งพร้อมบรรจุถัง จำนวน 35 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของสำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกก หมู่ที่ 8 (เส้นรอบบ้าน) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง