วันที่
ชื่อเรื่อง
11  เม.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านตลุกผักไร หมู่ที่ 11 (คุ้มหนองส้ม) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง บ้านโพนไพล หมู่ที่ 2 (เส้นตะวันออกบ้าน) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านชายพะเนา หมู่ที่ 3 (บ้านนายประสระ ใจงาม) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านตลุกผักไร หมู่ที่ 11 (คุ้มหนองส้ม) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง บ้านโกรกช้างน้อย หมู่ที่ 9 (สายมาบ้านโพนไพล) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
จ้างโครงการวางท่อเมนประปา บ้านหัวทะนบ หมู่ที่ 14 ถึง บ้านทองหลาง หมู่ที่ 6 (คุ้มนาเกลือ) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง บ้านโกรกช้างน้อย หมู่ที่ 9 (สายมาบ้านโพนไพล) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านตลุกผักไร หมู่ที่ 11 ? บ้านหนองกก หมู่ที่ 8 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านทองหลางพัฒนา หมู่ที่ 19 (เชื่อมต่อบ้านโนนหวาย อำเภอโนนไทย) ตำบล พังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง