วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาล้มถังประปาและย้ายถังประปา บ้านโนนไทรโยง หมู่ที่ 17 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 (สายไปบ้านห้วยปะคำ) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านห้วยยางโนนมะค่า หมู่ที่ 16 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาลสามขวบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง