วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน ๘๕ ? ๖๔๒๐ นครราชสีมา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน ๑๑๐๓ นครราชสีมา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอนุบาลสามขวบ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง บ้านตลุกผักไร หมู่ที่ 11 (ซอยบ้านนายสมาน) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
จ้างโครงการปรรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านโนนทอง หมู่ที่ 13 (สายไปบ้านโกรกช้างน้อย) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรัง บ้านทองหลางพัฒนา หมู่ที่ 19 (เส้นไปโนนสำโรง) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านโกรช้างน้อย หมู่ที่ 9 (สายไปบ้านประคำ) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านบึงน้อย หมู่ที่ 10-บ้านโนนไทรโยง หมู่ที่ 17 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านโพนไพล หมู่ที่ 2 (บ้านนางน้ำค้าง) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง