วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกก หมู่ที่ 8 (เส้นรอบบ้าน) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโกรกช้างน้อย หมู่ที่ 9 (เส้นหน้าโรงเรียน) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมออาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรและห้องสมุดขององค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุของกิจารประปา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำระบบประปาหมู่บ้านพังเทียม หมู่ ๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของกองคลัง จำนวนิ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านพังเทียม หมู่ที่ 1 (ช่วงหน้าวัด) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนองปลาไหล หมู่ที่ 7 (บ้านนายประจวบ) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนองปลาไหล หมู่ที่ 7 (สายบ้านนาายฮวย) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง